Przykład wykorzystania kontrolki ze zbioru obiektów

Poniższy przykład (dostępny z instalacją) prezentuje wykorzystanie metody dołączania referencji kontrolki LenDeviceRS232 oraz utworzenie obiektu tej klasy. Zostanie to przedstawione na przykładzie projektu CLR: CLR Console Application w środowisku Visual C++ 8.0. W innych językach programowania schemat postępowania jest identyczny.

 

 

1. Tworzymy projekt CLR: CLR Console Application, zapisujemy go pod nazwą np. „Test kontrolki NET” i naciskamy przycisk OK.

 

 

\"\"

 

 

2. W celu dodania referencji do kontrolki LenDeviceRS232 otwieramy okno Object Browser... . Jeśli kontrolka znajduje się na liście All Components dodajemy ją do projektu naciskając przycisk Add to References ...

 

\"\"

 

 

 

 

Jeśli jej nie ma na liście wszystkich komponentów musimy ją dodać do listy (zobacz podrozdział: Dodawanie kontrolki do zbioru obiektów).

 

3. W pliku „Test kontrolki NET.cpp” wpisujemy kod programu jak poniżej. Zauważmy jak tworzony jest obiekt:

 

 

 

using namespace Lentec;

// ...

   LenDeviceRS232 dev;

 

 

Lentec jest przestrzenią nazw a LenDeviceRS232 jest klasą zdefiniowaną w tej przestrzeni. 

 

Kod programu:

 

 

#include "stdafx.h"

#include <iostream>

#include <stdlib.h>


using namespace std;

using namespace Lentec;


int main()

{

   LenDeviceRS232 dev;

   cout << "Otwarte polaczenie " << boolalpha

      << dev.open_with_baudrate(1, LenDeviceRS232::BaudRate::BR_9600)

      << '\n';

   if ( dev.is_open() )

   {

      // zarejestrowanie 10 razy napiecia analogowego na wejsciu AIN1

      for (int i = 1; i <= 10; ++i)

      cout << "Pomiar analogowy nr " << i << " na wejsciu AIN1 = "

         << dev.analog_input(LenDeviceRS232::AnalogIn::AIN1)

         << '\n';


         // ustawienie wyjsc cyfrowych DOUT2 i DOUT4 w stanie wysokim

         dev.hi_digital_output(LenDeviceRS232::DigitalOut::DOUT2

            | LenDeviceRS232::DigitalOut::DOUT4); // zastosowanie stalych


         // ustawienie wszystkich wyjsc cyfrowych w stanie wysokim

         dev.digital_output(255); // zastosowanie wartosci,


         // ustawienie napiecia 3.225 V na wyjœciu analogowym AOUT1

         dev.analog_output(LenDeviceRS232::AnalogOut::AOUT1, 3.225f);

      }

   system("PAUSE");

   return 0;

}


 

 

4. Kompilujemy oraz budujemy projekt. Po usunięciu błędów możemy uruchomić program. Przed uruchomieniem należy podłączyć urządzenie do odpowiedniego portu COM komputera.